Algemene voorwaarden

Met Stof en Spul ben ik, Leonne Bogaert, er op de eerste plaats op gericht op een plezierige manier voor jou of met je samen te werken. Heldere afspraken maken en mij daaraan houden zijn daarvoor het uitgangspunt.

Aansprakelijkheid

Deelnemers aan cursussen en andere activiteiten leren verantwoord om te gaan met gereedschappen en materialen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan is Stof en Spul WA-verzekerd.
Stof en Spul kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het niet doorgaan cq. annuleren van een activiteit (waaronder cursus, probeerles, speel-leerles, activiteit op maat) door onvoorziene omstandigheden. Stof en Spul kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet op tijd leveren van een product of een product op maat als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

Cursussen en lessen

Begripsomschrijving cursus

Een cursus is een serie lessen met een begin en een eind, waarin ik tenminste één techniek of materiaal aanbied. Een individuele cursus is op maat gemaakt voor één cursist. Een groepscursus is gemaakt voor een doelgroep, waarin de deelnemer zich herkent. Aan een groepscursus kunnen maximaal zes deelnemers meedoen. De bijeenkomsten van een cursus vinden plaats op een afgesproken tijdstip en locatie. De prijs van een cursus is inclusief materialen en BTW, tenzij de mogelijkheid bestaat de cursus te volgen exclusief materialen. In dat geval staat dit bij de cursus en op het Inschrijfformulier vermeld. In dat geval geeft de deelnemer bij de inschrijving aan, of hij/zij gebruik maakt van eigen materialen of - tegen betaling - van materialen van Stof en Spul.

Begripsomschrijving les

Een probeerles is een eenmalige bijeenkomst ter introductie, waarin ik minimaal één techniek of materiaal aanbied. Tenzij bij de betreffende probeerles anders vermeld, is deelnemen aan een probeerles gratis.

Speel-leren is een activiteit die bestaat uit individuele lessen die voor het kind op maat worden samengesteld en uitgevoerd en die beginnen en eindigen in overleg.

Aanmelden met Contactformulier

Als je belangstelling hebt voor een cursus, voor speel-leren, een probeerles of andere activiteit, stuur je een bericht via www.stofenspul.nl/contact, of klik je bij de betreffende activiteit op 'contact'. Binnen vijf werkdagen ontvang je een ontvangstbevestiging terug mét een Inschrijfformulier voor de activiteit waarvoor je belangstelling hebt. Op het Inschrijfformulier staat een korte omschrijving van de activiteit, wanneer en waar deze plaatsvindt en wat deelname kost. Op het Inschrijfformulier vul je de gevraagde gegevens volledig in. Als het volledig ingevulde en ondertekende Inschrijfformulier terug is bij Stof en Spul, is je inschrijving definitief en ontvang je via e-mail de factuur voor deelname.

Bevestiging en betaling

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk een week voor aanvang van een cursus of probeerles, ontvang je per e-mail bericht van wel of niet doorgaan van die activiteit. Activiteiten gaan door als het minimum aantal deelnemers is bereikt. De factuur dient binnen veertien dagen na ontvangst te worden voldaan op bankrekeningnummer NL05 TRIO 0198.4085.01 van Stof en Spul te Deventer.

Annulering

Bij elke cursus of andere activiteit staat vermeld hoeveel deelnemers er minimaal nodig zijn om de cursus te laten doorgaan. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus of probeerles worden gecombineerd met een andere activiteit, of worden afgelast. Ik bied dan een mogelijkheid om je opnieuw aan te melden. Je kunt je dan natuurlijk ook (gratis) afmelden. Het bedrag van een al betaalde factuur, ontvang je uiteraard terug met een creditnota.

Annulering door Stof en Spul

Als in een cursus uitval plaatsvindt of als een les vervalt als gevolg van ziekte van mij of andere onvoorziene omstandigheden, stel ik een inhaaldatum voor of wordt de serie ingekort en betaal ik de uitgevallen bijeenkomst/-en terug.

Annulering door deelnemer

Als je op één of meer van de bijeenkomsten verhinderd bent, kun je iemand anders laten deelnemen in jouw plaats. Er vindt geen restitutie plaats.


Activiteit op maat

Begripsomschrijving activiteit op maat

Een activiteit op maat wordt omschreven in de offerte, die naar aanleiding van jouw wensen wordt samengesteld.

Begripsomschrijving product

Een product is een artikel dat Stof en Spul heeft geproduceerd en dat ter verkoop wordt aangeboden. Producten worden aangeboden inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzend- of overige kosten.

Begripsomschrijving product op maat

Een product op maat is een artikel dat Stof en Spul heeft geproduceerd naar aanleiding van jouw wens en nadat jij akkoord hebt gegeven op de offerte.

Offerte

Via www.stofenspul.nl/contact kun je een bericht sturen voor de aanvraag van een activiteit op maat, een product of een product op maat. Hierin geef je  zo precies mogelijk aan wat jouw wensen zijn. Binnen vijf werkdagen neem ik contact met je op om jouw wensen door te nemen. Het eerste uur waarin we bespreken wat Stof en Spul voor je kan betekenen, wordt niet in rekening gebracht. Komt het na het eerste gesprek tot een opdracht om een offerte uit te brengen, dan ontvang je deze offerte via e-mail. Offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele reis-, verzend- of overige kosten.

Betaling

In de offerte staan data vermeld, waaraan een factuur wordt gekoppeld. Ga je akkoord met de offerte, dan ontvang je een factuur. Bij een activiteit op maat ontvang je de factuur vóór de (start)datum van de uitvoering. Bij een product ontvang je de factuur op de leverdatum. Bij een product op maat ontvang je een factuur voor 50% van het afgesproken bedrag op de startdatum. De tweede factuur, voor de laatste 50% - indien van toepassing vermeerderd met reis- verzend- of andere kosten - ontvang je vóór de verwachte leverdatum. 

Facturen betaal je op bankrekeningnummer NL05 TRIO 0198.4085.01 van Stof en Spul te Deventer, met een betalingstermijn van veertien dagen. Uiteraard kun je het afgesproken bedrag ook ineens vooruit betalen.

Annulering

Indien je jouw activiteit op maat, product of product op maat onverhoopt moet annuleren, gelden de voorwaarden zoals vermeld in de offerte. Indien in de offerte geen specifieke annuleringsvoorwaarden staan vermeld, gelden de volgende voorwaarden:

Annulering activiteit op maat

Bij annulering binnen veertien dagen na jouw akkoord op de offerte voor jouw activiteit op maat, betaal je de reeds gemaakte kosten voor materialen e.d. tot 25% van het totaal overeengekomen bedrag.
Bij annulering op of na de derde dag vóór de dag waarop jouw activiteit op maat plaatsvindt cq zal starten, betaal je het volledige overeengekomen bedrag.
Als het aantal deelnemers minder is dan het opgegeven aantal, vindt geen restitutie plaats.

Annulering product

Bij annulering van de aankoop van een product binnen veertien dagen na aankoop, vindt restitutie plaats van het aankoopbedrag, min eventuele verzend- of overige kosten.

Annulering product op maat

Bij annulering van een product op maat binnen veertien dagen na de startdatum van de productie, betaal je de kosten voor materialen tot 25% van het totaal overeengekomen bedrag. Daarna betaal je het volledige overeengekomen bedrag.

Annulering door Stof en Spul

Indien ik een activiteit op maat of een product op maat moet annuleren, kun je er vanuit gaan dat ik er alles aan heb gedaan om jouw activiteit door te laten gaan of jouw product te leveren. Ik zal een andere datum aanbieden of indien mogelijk een andere producent of leverancier voorstellen. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen alle eventueel van tevoren betaalde kosten worden geretourneerd. Stof en Spul kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het niet doorgaan cq. annuleren van een activiteit op maat door onvoorziene omstandigheden.